Меню
Меню

Политика за поверителност

 

Политика за поверителност на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ес Би Ес Трейдинг ООД (наричано оттук нататък ЕС БИ ЕС ) е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър и регистър наюридическите лица със стопанска цел към Агенция по вписванията, с ЕИК 204200349, със седалище и адрес на управление с.Тетово, ул.Цар Освободител 30, представлявано от Станимир Стоилов, в качеството му на Управител, и е администратор на лични данни съобразно  разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни(Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Дружеството е определило, длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД), което  може да бъде намерено на е-мейл [email protected] – Габриела Кирилова.

КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ес Би Ес Трейдинг ООД , Адрес: гр.Русе, ул.Муткурова 11, тел: 082/ 280 118 или 0700 14 680, имейл: [email protected]

Ес Би Ес Трейдинг“ ООД УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички лични данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност има за цел да Ви предостави информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, обработвани от Ес Би Ес във връзка с неговите бизнес отношения, включително:

 • какви лични данни събираме за Вас;
 • каква е целта на тяхното обработване;
 • за какъв срок съхраняваме личните данни;
 • с кого споделяме Вашите лични данни;
 • как събираме личните ви данни;
 • какви са Вашите права относно личните Ви данни.

С тази Политика за поверителност Ес Би Ес Трейдинг ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица,  които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

Прочетете тази Политика и я проверявайте редовно.Ако сте в договорни отношения с нас или ако сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор/служител и/или  предста-вител на наш бизнес партньор или друго физическо лице, свързано с наш бизнес партньор, бихте могли (ако имате право и възможност за това) да проверите съдържащите се в договори и други документи условия - те могат да съдържат допълнителни под-робности за това как събираме и обработваме данните Ви. Ако желаете, за тази цел бихте могли да се обърнете към съответния бизнес партньор, с който сте свързани (респективно към Ваш колега, към чиито функции спадат тези въпроси).

Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да имате правно снование за това. Също така, преди да ни предоставите данни на трето лице следва да го инфор-мирате, че ще предоставите данните му на нас, както и да го уведомите за начина, по който ще обработваме данните му и да го уведомите за настоящата Политика.

Молим да ни уведомете, в случай че има промяна, грешка или непълнота във Ваши данни, които ние обработваме.Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 (осемнадесет) години.

ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице, или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ЕС БИ ЕС ЗА ВАС

За да предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, ЕС БИ ЕС събира и обработва определена информация за Вас:

 • име, телефон, електронна поща, други данни за контакт, населено място, организация - при попълване на някоя от формите (за контакт при поръчка, за регистрация) на Интернет сайта на ЕС БИ ЕС - tehnologichno.bg или оформяне на договорните/преддоговорните ни отношения, както и изпълнението на задълженията ни по тях.
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате като регистриран потребител Интернет сайта на ЕС БИ ЕС - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате Интернет сайта на ЕС БИ ЕС;

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

При всички положения, ако не ни предоставите лични данни, които сме поискали, то би могло да не успеем да осъществим една или повече от целите на обработване, описани в настоящата  Политика. В някои случаи предоставянето на лични данни би могло да е законово и/или договорно изискване (в тези случаи, ако данните не бъдат предоставени, биха могли да настъпят съответните  последици, предвидени в закона или в договора). Възможно е предоставянето на определени  лични данни да е изискване, необходимо за сключването на договор (в тези случаи, ако не се предоставят тези данни, не би било възможно да се сключи съответния договор).

Ако имате съмнение кои точно данни сте длъжни да ни предоставите, моля, отправете своя  въпрос към нас и ние ще Ви отговорим на имейл [email protected]

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ваши лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си (договорни или законови), както и за изпълнението на други цели, включително, но не само:

 • за да се упражняват правата и/или да се изпълняват задълженията по сключени договори (това би могло да е договор между ЕС БИ ЕС и Вас или договор между ЕС БИ ЕС и негов бизнес партньор, с който сте свързани), и/или за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на такива договори;
 • за да направим възможна поръчката на продукти/услуги чрез Интернет сайта на

ЕС БИ ЕС;

 • за да отговорим на Ваши запитвания, мнения, препоръки и/или други съобщения;
 • за да Ви изпращаме/предоставяме определена информация във връзка с отношенията ни с Вас или с наш бизнес партньор;
 • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо нас.

 

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ЕС БИ ЕС събира лични данни най-често по следните начини:

 • чрез попълване на форми за регистрация на Интернет сайта на ЕС БИ ЕС;
 • чрез предоставяне на Ваши данни от други лица - например когато наши бизнес партньори ни предоставят данни за контакт и други необходими данни за физически лица, свързани с тях (служители, представители и други);
 • чрез попълване на формуляри и декларации. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма или във форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител от ЕС БИ ЕС;
 • чрез посещение и използване на онлайн платформата за поръчки/Интернет сайта на ЕС БИ ЕС;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на Интернет сайта на ЕС БИ ЕС;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

С цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или  преддо-говорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на – куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и – нашия счетоводител.

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт, регистрирате се или направите поръчка като гост, ние съхраняваме въведените от Вас данни за период от 2 (пет) години, така че да можем да обработим искането Ви. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е ЕС БИ ЕС да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с Интернет сайта на ЕС БИ ЕС;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • застрахователни и презастрахователни дружества по кредити и кредитни линии,

отпускани от ЕС БИ ЕС;

 • адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • трети лица - дружества за събиране на вземания;
 • контрагенти на ЕС БИ ЕС за изпълнение на задължения, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, инкасо, печатни услуги, маркетинг и други;
 • на наши доставчици – когато им предаваме Ваши данни за контакт с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация.

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и не се предават в други държави („трети държави”), също не се предават на международни организации.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване  (включител-но как може да се запознаете със съответните текстове/документи, гарантиращи  защитата на данните Ви) на имейл [email protected]

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство относно защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата данните 2016/679 (GDPR), можете да упражните следните права:

 • правото на достъп до личните данни, които ЕС БИ ЕС обработва за Вас;
 • правото да искате от ЕС БИ ЕС коригиране/допълване, в случай че установите неточности, непълноти (като се имат предвид целите на обработването) или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от законодателството случаи;
 • правото да искате изтриване на личните Ви данни от ЕС БИ ЕС, в случай че са налице условия за това;
 • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определените в законодателството случаи;
 • правото по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обра-ботването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено;
 • правото да отправите искане за преносимост на личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да прехвърлим Ваши лични данни на друг администратор (в определените в законодателството случаи).

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в ЕС БИ ЕС, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването от ЕС БИ ЕС, можете да се обърнете към лице за контакт Габриела Кирилова: [email protected].

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: [email protected], Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Сравнение на продукти